Een ambtsbericht is een document dat de ontvanger in staat stelt om maatregelen te nemen tegen de persoon of organisatie die in het ambtsbericht wordt genoemd. Wij brengen ambtsberichten uit om niet-geheime informatie uit onze onderzoeken te delen met ambtelijke partners.

Ambtsbericht om anderen te laten handelen

Waar de meeste informatie van de AIVD geheim is en niet mag worden gedeeld volgens de wet, is een ambtsbericht juist een van de weinige manieren om informatie openlijk te delen en anderen mogelijkheden tot handelen te bieden.

Ambtsberichten in het strafrecht

In onze onderzoeken kunnen wij aanlopen tegen een persoon of organisatie die zich mogelijk schuldig maakt aan strafbare feiten. In dat geval verstrekken wij (schriftelijk) een ambtsbericht aan het Openbaar Ministerie (OM), zodat dit actie kan ondernemen.

Een daarvoor aangewezen lid van het OM, de Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding (LOvJ), moet van tevoren de (vertrouwelijke) documenten inzien om de achtergronden bij het ambtsbericht te weten te komen.

Dit is een van de waarborgen in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het OM moet kunnen afwegen of de informatie uit het ambtsbericht betrouwbaar genoeg is om een strafrechtelijk onderzoek te starten, aangezien dit ingrijpende gevolgen kan hebben voor iemands persoonlijke levenssfeer.

De LOvJ Terrorismebestrijding kan bij een zitting worden ondervraagd over het proces. Ook onze medewerkers kunnen tijdens het onderzoek worden gehoord. Zowel de LOvJ Terrorismebestrijding als de AIVD heeft daarbij een geheimhoudingsplicht.

Wat gebeurt er met verzonden ambtsberichten?

Het ambtsbericht wordt uiteindelijk opgenomen in een (straf)dossier, zodat de inhoud ook voor de betrokkene(n) inzichtelijk is. Vertrouwelijke documenten worden hierin niet opgenomen. Die informatie kan namelijk inzicht geven in onze werkwijze of bronnen en die mogen volgens de wet niet openbaar worden gemaakt. De vertrouwelijke documenten spelen daarna daarom ook geen rol in het strafproces.

Een ambtsbericht vormt eigenlijk het startpunt van het onderzoek van het OM. Een verdachte kan op basis van geheime informatie van de AIVD nooit veroordeeld worden. Wij zijn feitelijk alleen de 'tipgever', het OM moet vervolgens zelf alle feiten verzamelen voor het strafproces.

Ambtsberichten voor andere instanties

In bepaalde situaties kunnen wij ook een ambtsbericht uitbrengen aan andere instanties. Dan gaat het bijvoorbeeld om de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), burgemeesters of de Raad voor de Kinderbescherming. Ook voor deze instanties kan een ambtsbericht aanleiding zijn voor het treffen van maatregelen. Ook zo'n ambtsbericht bevat geen staatsgeheime informatie.

De ontvanger kan toestemming vragen voor het inzien van de vertrouwelijke documenten die aanleiding zijn geweest voor het ambtsbericht. Ook de rechter, die in een procedure moet oordelen over de genomen maatregel, kan de documenten inzien. Deze beoordeelt dan of de inhoud van het ambtsbericht wordt onderbouwd door de staatsgeheime informatie die er achter ligt. Dus of de AIVD het ambtsbericht terecht heeft opgesteld en verstrekt.

Uitzondering: geheime ambtsberichten

Een specifiek soort ambtsberichten is wel staatsgeheim. Het gaat dan om het antwoord op een vraag van het ministerie van Buitenlandse Zaken over een exportvergunning door een bedrijf. Het ministerie wil dan weten welke informatie wij hebben over dat bedrijf of bepaalde goederen en of die mogelijk elders gebruikt kunnen worden voor de productie van massavernietigingswapens of hun overbrengingsmiddelen. Omdat het bericht dan ook operationele en technische informatie bevat, is het staatsgeheim.

Schriftelijke vastlegging is verplicht

Een ambtsbericht wordt schriftelijk verstrekt. Gaat het om een spoedgeval? Dan kunnen wij een ambtsbericht ook mondeling, zelfs telefonisch, uitbrengen. Wel zorgen wij daarna zo spoedig mogelijk alsnog voor een schriftelijke bevestiging.