Vergroting weerbaarheid overheid en bedrijfsleven tegen spionage

Bij de maatregelen die de overheid neemt om spionage tegen te gaan, is ook de AIVD betrokken. De inzet van de dienst is gericht op het houden van awareness-presentaties.

Dat staat in de kabinetsreactie op het rapport Kwetsbaarheidsanalyse Spionage (KWAS) waarmee de ministerraad op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie op 18 februari 2011 heeft ingestemd.

De AIVD en Directoraat-generaal Veiligheid hebben naast de KWAS een handleiding uitgebracht om de bewustwording met betrekking tot de risico's van spionage te vergroten. Hiermee kunnen overheid en bedrijfsleven zelf inzichtelijk maken wat hun kernbelangen zijn en wat bij die kernbelangen mogelijke kwetsbaarheden zijn. Dit inzicht zal organisaties (nog) beter in staat stellen af te wegen welke maatregelen zij in willen zetten om hun weerbaarheid te vergroten.

Het houden van (sectorspecifieke) awareness-presentaties door de AIVD is een van de concrete maatregelen die het kabinet aankondigt voor 2011. Andere maatregelen zijn het toepassen van de handleiding KWAS binnen de gehele Rijksoverheid om kwetsbaarheden in kaart te brengen en tegenmaatregelen te treffen en het tekenen van een intentieverklaring met VNO-NCW. De Rijksoverheid stelt kennis en expertise beschikbaar over het identificeren en beschermen van kernbelangen en kwetsbaarheden. VNO-NCW zet zich op haar beurt in voor het implementeren van de handleiding KWAS en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn bij kwetsbare bedrijfstakken.

De gezamenlijke inspecties worden verzocht om de voortgang van de Rijksoverheid op dit terrein te onderzoeken. Het is de ambitie van dit kabinet om uiterlijk 2012 zichtbare stappen te hebben gezet ter verbetering van de Nederlandse weerbaarheid tegen spionage.

Lees meer over spionage in het dossier van de AIVD.