Gepubliceerd besluit over de Geïntegreerde Aanwijzing 2019-2022

Publicatie in de Staatscourant van het besluit over de Geïntegreerde Aanwijzing Inlichtingen en Veiligheid (GA) waarin de onderzoeken staan die de MIVD en AIVD de komende jaren zullen uitvoeren. De inhoud van de GA is als staatsgeheim gerubriceerd.

Zowel dreigingen voor de veiligheid als risico's voor Nederlandse belangen

In de GA staan de onderzoeken die de AIVD doet om dreigingen voor de nationale veiligheid in kaart te brengen, zoals terrorisme, spionage en extremisme. Deze vallen onder de zogenoemde a-taak: het bijdragen aan de nationale veiligheid en het zorgdragen dat dreigingen voor onze democratische rechtsorde tijdig worden onderkend, zodat daartegen effectief kan worden opgetreden. 

Daarnaast staan de onderzoeken die zich richten op het vergaren van politieke inlichtingen in de aanwijzing. Dit heet de d-taak. Hierbij verzamelen wij inlichtingen die de regering nodig heeft voor het bepalen van haar standpunt ten aanzien van internationale ontwikkelingen. Deze informatie is niet openlijk toegankelijk en blijft doorgaans buiten het formele diplomatieke verkeer.

Diverse ministeries betrokken bij de GA

De GA komt tot stand door nauw overleg tussen de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze geldt voor 4 jaar.

Naast de afspraken in de GA houden de ministers van BZK en Defensie altijd de ruimte om bij acute dreiging de diensten opdracht te geven deze dreiging te onderzoeken.

In de jaarplannen geven wij per jaar aan de Tweede Kamer aan waar wij onze onderzoeken het komende jaar op zullen richten. In ons eigen jaarverslag kijken wij terug op waar wij onze aandacht op gericht hebben en geven aan waar wij ons in ieder geval het komend jaar zullen richten.

Lees dit besluit op de website overheid.nl.