Nieuw kostprijsmodel geeft beter inzicht in tariefontwikkeling veiligheidsonderzoeken

Vanaf 1 januari 2022 worden de kosten voor veiligheidsonderzoeken op een andere manier vastgesteld. In het nieuwe kostprijsmodel gaat de gezamenlijke unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) van de AIVD en de MIVD uit van een meerjarig tarievenbeleid.

Beeld: ©Istockphoto

Daardoor kunnen werkgevers kosten die ze maken makkelijker over een langere periode begroten en worden zij minder snel verrast door jaarlijkse prijsfluctuaties. Het kostprijsmodel is op verzoek van de UVO ontwikkeld door KPMG. De nieuwe Regeling en de noodzakelijke aanpassing van tarieven voor 2022 is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.

Om kostendekkend te zijn is tot en met 2019 elk jaar de kostprijs per product voor het opvolgende jaar berekend en zijn de tarieven daarop aangepast. De werkgevers die veiligheidsonderzoeken afnemen hebben echter belang bij stabiele tarieven, zodat zij hun meerjarenbegroting daarop kunnen afstemmen. Daarom heeft KPMG een vernieuwd kostprijsmodel ontwikkeld dat inzenders vanaf 2022 inzicht geeft in de verwachte tariefontwikkeling. Op deze manier worden zij niet ieder jaar verrast door tariefschommelingen. Daarbij wordt elk jaar getoetst of de verwachte tariefontwikkeling reëel is of dat een tussentijdse bijstelling nodig is.

Aangepaste tarieven 2022

De aangepaste tarieven zijn een doorberekening van de feitelijk gemaakte kosten aan afnemers van veiligheidsonderzoeken. Concreet betekent dit dat de tarieven voor onderzoeken op A-, B- en C-niveau voor het jaar 2022 goedkoper uitvallen, onder meer door verdere verbeteringen in bedrijfsprocessen van de UVO. Uitzondering is de sector burgerluchtvaart, waar de tarieven moeten worden verhoogd. Dat komt omdat uit het nieuwe KPMG-model blijkt dat de kosten voor de benodigde inzet van personeel en de overheadskosten hoger liggen dan in het eerdere model was begroot voor deze sector. De aanpassingen volgen na een periode van twee jaar waarbij de tarieven voor werkgevers niet zijn gewijzigd.

Tarief burgerluchtvaart

Voor de komende jaren is het op basis van het nieuwe kostprijsmodel berekende kostendekkend tarief voor de burgerluchtvaart gestegen van €127,- tot € 189,-. Vanuit de wens een meerjarig tariefbeleid te hanteren en een stabiele ontwikkeling van tarieven te realiseren wordt voor 2022 volstaan met een CPB-prijsindexatie van 1,8% op het huidige tarief van €127,-. Dat betekent dat het tarief voor de sector burgerluchtvaart voor volgend jaar wordt vastgesteld op €129,-.

Overleg met sector

Werkgevers in de luchtvaartsector worden in 2022 geïnformeerd over de gevolgen van de hogere personeels- en overheadkosten die voorvloeien uit het nieuwe kostprijsmodel, de meerjarige kostprijsontwikkeling en hogere tarifering. Op deze wijze worden de (financiële) belangen van de werkgevers in de burgerluchtvaart meegewogen en worden zij in de gelegenheid gesteld zich op deze tariefsverhoging voor te bereiden.

Tabel tarieven 2022

Tabel tarieven 2022 in euro
Soort onderzoek Tarief 2016 Tarief 2017 Tarief 2018 Tarief 2019 Tarief 2020 Tarief 2021 Tarief 2022
A 6.927 4.487 3.954 4.020 4.004 4.004 3.275
B 1.032 1.277 1.295 1.318 1.193 1.193 1.056
C 674 840 853 876 832 832 827
Burgerluchtvaart 87 94 96 132 127 127 129