Wijzigingen Wiv naar Raad van State

Het kabinet heeft besloten om twee extra waarborgen in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) op te nemen. Het wetsvoorstel van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie wordt voorgelegd aan de Raad van State voordat het naar de Tweede Kamer gaat.

Gebouw Eerste Kamer Binnenhof

Beleidsregels over gerichtheid en wegingsnotities vastgelegd in wet

Aanleiding voor de wijzigingen van de wet vormde de uitslag van het referendum over de Wiv 2017 op 21 maart 2018. 

De wijzigingen op de Wiv betreffen twee waarborgen die al bij de inwerkingtreding van de wet als extra beleidsregel werden vastgelegd.

In de eerste plaats gaat het om een verplichting voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om hun bevoegdheden zo gericht mogelijk in te zetten. Daarmee worden de strikte voorwaarden voor de dienst, om gegevens te mogen verwerven, verder gewaarborgd. In de tweede plaats regelt de wetswijzing een versnelde weging van samenwerking met buitenlandse diensten. Deze weging, in de vorm van wegingsnotities, wordt bijna anderhalf jaar vervroegd en moet op 1 januari 2019 zijn afgerond.

De ministerraad heeft er op voorstel van de ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Bijleveld van Defensie mee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.