BVD: buitenlandse invloed belemmert integratie

De integratie van allochtone bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving wordt bemoeilijkt door beïnvloeding vanuit het buitenland en door radicale politiek-islamitische stromingen. Dat staat in het jaarverslag 1999 van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, dat minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

De BVD signaleert dat verschillende landen uit het Midden-Oosten, zoals Irak, Iran en Libië, invloed trachten uit te oefenen op hier verblijvende bevolkingsgroepen. Die landen zetten daartoe ook hun inlichtingendiensten in. Daarnaast roept de aanwezigheid van (leden van) fundamentalistische politiek-islamitische groeperingen spanningen op met aanhangers van meer gematigde opvattingen. Beide verschijnselen hebben negatieve gevolgen voor het integratieproces.

Internationaal gezien noemt de BVD het een zorgwekkende trend dat meer landen werken aan de opbouw van een eigen industrie en infrastructuur om zelf massavernietingswapens te kunnen vervaardigen. Daarnaast bestaat internationaal de zorg dat terroristische groeperingen gebruik gaan maken van chemische, biologische of nucleaire wapens, ook al acht de BVD dit gevaar voor Nederland gering.

De taak van de BVD om beveiligingsmaatregelen te bevorderen is uitgebreid. Zo heeft de BVD een rol bij de beveiliging van EK2000 en is de dienst betrokken bij de beveiliging van de verschillende internationale gerechtshoven in ons land, zoals het Joegoslavië Tribunaal en het Schotse Hof voor het Lockerbie-proces. Als gevolg van het besluit het aantal vertrouwensfuncties bij de politie uit te breiden moet de BVD een groter aantal veiligheidsonderzoeken gaan verrichten.

De BVD wijst in zijn jaarverslag op de veiligheidsrisico's die verbonden zijn aan illegale migratie. De omvang van dit verschijnsel trekt een zware wissel op het absorptievermogen van de samenleving. Bovendien is illegale migratie een belangrijke groeimarkt voor de internationaal georganiseerde misdaad. Een toenemend aantal migranten dreigt afhankelijk te worden van criminele organisaties, die zo hun activiteiten kunnen uitbreiden.

De snelle ontwikkelingen op het gebied van ICT dwingen de BVD tot een heroriëntatie. Bij het inwinnen van informatie moet rekening worden gehouden met de toename van het gebruik en de mogelijkheden van telecommunicatie. Uit oogpunt van beveiliging moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat vitale informatiesystemen vanaf elke denkbare plek in de wereld kunnen worden aangevallen. Voor deze ontwikkelingen moet de inzet van mensen en middelen opnieuw worden overwogen.

De parlementaire behandeling van het voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vordert gestaag. Thans wordt gewerkt aan een antwoord op het nader verslag dat de Tweede Kamer medio februari 2000 heeft uitgebracht. In het wetsvoorstel worden de bevoegdheden van de BVD uitputtend geregeld. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in de instelling van een onafhankelijke commissie van toezicht. Ook wordt voorzien in een nieuwe inlichtingentaak buitenland. Naar aanleiding van vragen uit de Kamer heeft de regering nog enkele aanvullende wijzigingen voorgesteld. Een daarvan is de notificatieplicht, dat wil zeggen de verplichting om burgers die onderwerp van onderzoek zijn, daarover op enig moment te informeren.