Internetconsultatie over wijziging Wiv 2017 gestart

De internetconsultatie over het kabinetsvoorstel om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 te wijzigen, is gestart. Daarmee is het een maand lang mogelijk om commentaar te leveren, voordat het kabinet een definitief voorstel naar de Tweede Kamer stuurt.

Screenshot internetconsultatie

Wijzigingen naar aanleiding van referendum

Het conceptvoorstel gaat over enkele aanpassingen aan de Wiv 2017 die per 1 mei van kracht is geworden. Naar aanleiding van het referendum in maart zegde het kabinet al toe met enkele wijzigingen te zullen komen.

In de eerste reactie op de uitslag van het referendum kwam het kabinet met extra garanties bij de uitvoering van de wet door de AIVD en MIVD door middel van beleidsregels, onder andere over de termijnen bij onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. In dezelfde brief aan de Kamer gaven de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie ook aan op twee punten de wet zo snel mogelijk te willen wijzigen.

Wijzigingen over gerichtheid en versnelde weging samenwerking

Naar aanleiding van een motie van Kamerlid Recourt is opgenomen dat bij het verzoek om toestemming voor de inzet van een bijzondere bevoegdheid niet alleen de noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit moet worden aangetoond. Nadrukkelijk moet ook worden aangegeven hoe de AIVD aan de eis tegemoet komt om de bevoegdheid zo gericht mogelijk in te zetten.

Een andere wijziging in de wet betreft de verkorting van de termijn waarbinnen wegingsnotities moeten zijn opgesteld over buitenlandse collega-diensten, om samenwerking mogelijk te maken. Op 1 januari 2019 moet voor iedere dienst een notitie klaar zijn, anders mogen wij geen gegevens meer met die diensten uitwisselen.

Daarnaast zijn nog enkele redactionele onvolkomenheden opgenomen in het concept wijzigingsvoorstel. 

Met de internetconsultatie biedt het kabinet aan een ieder de mogelijkheid om inbreng te leveren op het voorstel. 

Lees het conceptvoorstel van het kabinet met de wijzigingen