Kamerbrief met de hoofdlijnen van het jaarplan 2019

Brief van minister Ollongren (BZK) met daarin de hoofdlijnen van de plannen van de AIVD voor 2019. De volledige inhoud van het jaarplan is staatsgeheim. Deze wordt wel gedeeld met de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) van de Tweede Kamer.

Impact Wiv 2017 ook merkbaar in 2019

In 2018 is de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) in werking getreden. Deze geeft ons ruimere bevoegdheden en verstevigt tegelijkertijd de waarborgen voor de privacy van burgers.

Terwijl wij het nieuwe wettelijk kader implementeren, moet ook het operationele werk doorgaan. De invoering van de wet heeft een grotere impact dan vooraf gedacht. De veranderingen in de nieuwe wet grijpen namelijk diep in op de kern van het werk van de dienst, te weten: bij de verwerving en verwerking van gegevens.

Na constateringen van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zijn extra maatregelen genomen. Ook in 2019 zal dit de nodige inspanning van ons vragen. Er wordt daarbij ingezet op vier pijlers: de kwaliteit van de verzoeken om toestemming, de zorgplicht, datareductie en onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. 

Jaarplan afgeleid van Geïntegreerde Aanwijzing

Het jaarplan voor 2019 is afgeleid van de Geïntegreerde Aanwijzing Inlichtingen en Veiligheid die in 2018 tot stand is gekomen. Hierin staan de onderzoeken voor de komende vier jaar. Deze aanwijzing wordt vastgesteld door de minister-president, de minister van BZK en de minister van Defensie, na intensief overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid. 

Extra geld voor onderzoek digitale dreigingen

Jihadistisch terrorisme

De terroristische dreiging tegen het Westen blijft aanwezig. Ondanks het uiteenvallen van het 'kalifaat' en het verlies van grondgebied, blijft ISIS een dreiging vormen. Ook Al Qaida houdt de intentie om het Westen te treffen met aanslagen.

Radicalisering

De groei van de radicale islam kan leiden tot geweld in de vorm van jihadistisch terrorisme. Ook vormt radicalisering op zichzelf een dreiging tegen de open samenleving doordat radicale aanjagers groepen mensen isoleren en hen opdragen de open samenleving en democratie af te wijzen.

Extremisme

De focus van ons onderzoek richt zich ook in 2019 op de, soms gewelddadige, links- en rechts-extremisten. Het onderscheid is alleen lastig. Binnen het extremisme ontstaan steeds vaker gelegenheidscoalities.

Digitale dreigingen

Hoogwaardige digitale aanvallen met als oogmerk spionage, beïnvloeding, sabotage en terrorisme vormen een grote en toenemende bedreiging van de integriteit en de vertrouwelijkheid van de Nederlandse overheid. Dankzij toegekende financiële middelen kunnen wij externe belanghebbenden vaker tijdig en gericht van informatie voorzien om zich te verdedigen tegen digitale aanvallen.

Verantwoording over plannen

Deze jaarplanbrief geeft inzicht in de prioriteiten en accenten voor de AIVD in 2019. In het jaarverslag van het ministerie van BZK en het openbare jaarverslag van de AIVD, die in het voorjaar verschijnen, leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het jaarplan. 

Waar het operationele zaken betreft vindt verantwoording plaats via voortgangsrapportages die gedeeld worden met de CIVD.