Voorstel van wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Voorstel van het kabinet voor wijzigingen van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Dit voorstel is na en met advies van de Raad van State naar de Kamer gestuurd.

De wijzigingen zijn voortgekomen uit de behandeling in de Kamer van de wet zoals die op 1 mei 2018 in werking is getreden.

Daarnaast zijn naar aanleiding van het referendum van maart 2018 enkele wijzigingen in het voorstel opgenomen. Het kabinet heeft de Kamer destijds daarover al geïnformeerd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • het opnemen van de vereiste van gerichtheid bij een verzoek om toestemming voor de inzet van een bevoegdheid, naast proportionaliteit, subsidiariteit en noodzakelijkheid;
  • de mogelijkheid tot het benoemen van plaatsvervangende leden voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden;
  • schrappen van de overgangstermijn van 2 jaar voor het opstellen van wegingsnotities;
  • aanpassing van artikel 64 waarin op verzoek van de Raad van State duidelijker wordt gemaakt dat in noodsituaties - na toestemming van de minister - de AIVD gegevens mag delen met een andere dienst ook als er geen samenwerkingsrelatie bestaat;
  • het uitsluiten van de Wet open overheid - de nieuwe Wet openbaarheid bestuur - van gegevens die onder de Wiv of de Wet veiligheidsonderzoeken worden verwerkt.