Directie Beveiliging in 2002

Twee van de vier taken die de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) aan de AIVD geeft, behoren tot het aandachtsgebied Beveiligingsbevordering.

Deze twee taken zijn:

  • het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor vertrouwensfuncties bij de overheid en het bedrijfsleven;
  • het bevorderen van de beveiliging bij overheid en bedrijfsleven van daarvoor in aanmerking komende gegevens en van specifieke onderdelen die van wezenlijk belang worden geacht voor het functioneren van onze samenleving.

Beide taken worden verricht binnen de directie Beveiliging van de AIVD. In mei 2002 gaf de directie Beveiliging een brochure uit: 'De directie Beveiliging in 2002'. Hierin wordt zowel ingegaan op de taken, pijlers en instrumenten van de directie, als op de zogenaamde speerpunten, waar in 2002 het accent op gelegd zal worden binnen de directie.

De brochure kunt u downloaden aan de rechterzijde van het scherm.