Jaarverslag AIVD 2004

Voorwoord van minister Remkes bij het jaarverslag 2004 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst:

In 2004 werd Nederland - met de moord op filmregisseur Theo van Gogh – getroffen door een terroristische aanslag. Met de mogelijkheid van een aanslag werd al enige tijd rekening gehouden vanwege de dreiging van het radicaal-islamitisch terrorisme. Dat er daadwerkelijk een aanslag plaatsvond, onderstreept de kwetsbaarheid van onze samenleving.

Om die kwetsbaarheid te verminderen is het nodig radicalisering binnen moslimgemeenschappen tegen te gaan en gewelddadige activiteiten in een vroegtijdig stadium te onderkennen en te verstoren. Dit is de opgave voor eenieder die zich verantwoordelijk weet voor de veiligheid in ons land. De AIVD speelt hierbij als inlichtingen- en veiligheidsdienst een bijzondere rol. Het onderzoek van de dienst naar radicalisering en terrorisme kreeg in 2004 de hoogste prioriteit. In dit jaarverslag leest u over de stand van zaken op dit aandachtsgebied en op de andere werkterreinen van de dienst. Operationele bijzonderheden zijn niet in het verslag opgenomen. Deze gegevens worden verstrekt aan de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer.

In 2004 is het functioneren van de AIVD onderzocht door de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD, die ik voor dit doel heb ingesteld. De commissie heeft in november haar rapport uitgebracht, op basis waarvan besloten is tot een aantal verbeteringen in onder andere de aansturing, de informatiehuishouding en de samenwerking van de dienst met andere overheidsdiensten.

Dit alles plaatst de AIVD de komende periode voor een uiterst belangrijke opgave: het combineren van de voortgang van zijn belangrijke werk, met name op het terrein van terrorisme, met het doorvoeren van veranderingen en het realiseren van een substantiële groei. Ik wens de dienst, die dit jaar zestig jaar bestaat, daarmee alle succes!

J.W. Remkes,

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties