Jaarverslag AIVD 2005

Opgericht op 29 mei 1945 vierde de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in 2005 zijn zestigjarig bestaan. De dienst kan terugkijken op een rijke geschiedenis waarin hij zijn sporen heeft verdiend als veiligheidsdienst en sinds 2002 als gecombineerde inlichtingen- en veiligheidsdienst. De AIVD zal zich blijven inzetten voor een veiliger samenleving en een weerbare democratie, zoals hij dat sinds de Tweede Wereldoorlog altijd heeft gedaan.

De nationale veiligheid staat hoog op de (politieke) agenda. In 2005 is andermaal gebleken dat Europese samenlevingen kwetsbaar zijn voor terroristische aanslagen. De aanslagen in Londen van juli 2005 zijn hiervan een afschrikwekkende illustratie. Ook Nederland kreeg te maken met de dreiging van aanslagen. Naar aanleiding van de arrestatie van enkele verdachten van terroristische activiteiten in oktober 2005 werden rondom het Binnenhof en enkele overheidsgebouwen strenge beveiligingsmaatregelen getroffen.

Uiteraard is het werkterrein van de AIVD breder dan alleen het onderzoek naar terrorisme. In 2005 werd eveneens aandacht besteed aan onderwerpen als radicalisering, links- en rechts-extremisme, contra-inmenging en de verspreiding van massavernietigingswapens.

Net als voorgaande jaren was de politieke en publicitaire aandacht voor de AIVD in 2005 groot. De dienst schuwt deze aandacht niet. Een breed draagvlak in de politiek en de Nederlandse samenleving is immers onontbeerlijk voor zijn bestaansrecht en evenzeer voor de goede uitvoering van zijn wettelijke taken.

Operationele aspecten van het werk van de AIVD lenen zich, met het oog op het belang van bronbescherming en de bescherming van het actuele kennisniveau van de AIVD, niet voor uitvoerige openbare rapportage. Deze informatie is geheim en wordt uitsluitend verstrekt aan de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer en aan de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

In 2005 is de AIVD begonnen met de implementatie van het ontwikkelprogramma voor kwaliteit en groei Prospect 2007. Dit meerjarige programma vormt de invulling van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD. De grondslag van Prospect 2007 wordt gevormd door vier nieuw geformuleerde kerncompetenties die zijn gedefinieerd als vermogens (onderzoeken, duiden, mobiliseren en handelen) waarover de dienst in voldoende mate dient te beschikken om zijn missie en daarmee zijn taken adequaat uit te voeren. Ik vertrouw erop dat de AIVD met dit ontwikkelprogramma in een snel veranderende omgeving en dito dreigingscontext een slagvaardige en alerte dienst kan blijven.

J.W. Remkes,

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties