Jaarverslag AIVD 2006

Het AIVD-jaarverslag 2006 laat de grote variëteit zien van de werkterreinen en aandachtsgebieden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Onderzoek naar terrorisme en radicalisering was hierbij in 2006 een van de prioriteiten van de AIVD. Van de verschillende strategieën voor de bestrijding van terrorisme en radicalisering die de AIVD heeft beschreven, is de repressieve aanpak van terrorisme al succesvol gebleken. Terreurnetwerken zijn onderkend en terroristen zijn vervolgd en veroordeeld.

Radicaliseringsprocessen kunnen zich echter zeer snel voltrekken. In korte tijd kunnen netwerken van radicale, jonge moslims veranderen in terreurcellen. Effectieve bestrijding van terrorisme en radicalisering vergt dus naast repressief ook preventief beleid. De Tweede Kamer heeft onlangs een actieplan tegen radicalisering ontvangen. In het recente coalitieakkoord is aangeduid dat veiligheid een kerntaak is van de overheid en een basisvoorwaarde is voor een samenleving waarin mensen zich vertrouwd, vrij en verbonden voelen. De AIVD is daarin een cruciale speler.

Het verrichten van onderzoek om ongekende dreigingen en risico’s zichtbaar te maken is de kern van het werk van de AIVD. Zo verricht de AIVD onderzoek naar de diepere wortels van radicalisering. De AIVD heeft de kennis en de bevoegdheden om dit onderzoek diepgaand te kunnen verrichten. Het delen van de uitkomsten van het onderzoek naar ongekende dreigingen en risico’s maakt de kerntaak van de AIVD effectief. De AIVD was bijvoorbeeld in 2006 meer dan ooit aanwezig bij lokale overheden om expertise over radicalisering te delen. De AIVD adviseert daarbij welke doeltreffende, bestuurlijke maatregelen genomen kunnen worden. Ik hecht er sterk aan om de inzichten van de AIVD onder de aandacht te brengen bij bestuurders - van collega-ministers tot burgemeesters en van veiligheidsregio’s tot het maatschappelijk middenveld.

Deze brede samenwerking borduurt voort op initiatieven die gestart zijn in het kader van het ontwikkelprogramma Prospect 2007. Met dit programma volgt de AIVD de door het kabinet overgenomen aanbevelingen op van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD. In 2006 is de AIVD hierdoor zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht gegroeid. Ik heb het vertrouwen dat de slagvaardigheid van de AIVD in 2007 nog verder zal toenemen.

Mw. dr. G. ter Horst

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties