CTIVD publiceert rapport over verstrekking persoonsgegevens aan buitenlandse diensten met verhoogd risicoprofiel

Vandaag heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een toezichtsrapport (nr 73) gepubliceerd over het verstrekken van persoonsgegevens aan buitenlandse diensten met een verhoogd risicoprofiel. 

Het onderzoek is van toepassing op de periode van 1 september 2019 tot 1 maart 2020.

Het rapport en de beleidsreactie zijn door de ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Alle aanbevelingen worden door het kabinet overgenomen.

Samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waaronder het verstrekken van persoonsgegevens, vormt een belangrijk onderdeel van het werk van de AIVD en de MIVD en is noodzakelijk voor hun goede taakuitvoering. 

Waarborgen voor internationale samenwerking

Het verstrekken van gegevens aan buitenlandse diensten dient vanzelfsprekend zorgvuldig te gebeuren. Internationale samenwerking is dan ook met verschillende waarborgen omkleed. 

De wet schrijft voor dat voorafgaand aan het aangaan van een samenwerkingsrelatie met een buitenlandse dienst de aard en de intensiteit van de beoogde samenwerking door de AIVD en de MIVD wordt gewogen.

Merendeel onderzochte verstrekkingen evident

De CTIVD stelt dat voor het overgrote merendeel van de onderzochte verstrekkingen van persoonsgegevens de noodzaak van deze verstrekkingen evident is. 

Ten aanzien van de AIVD constateert de CTIVD dat de inrichting van het proces grotendeels op orde is en het beleid voorziet in verhoogde waarborgen bij de verstrekking aan buitenlandse diensten met een verhoogd risicoprofiel. 

Onrechtmatigheden bij motivering en afbakening

Desalniettemin heeft de CTIVD op een aantal onderdelen onrechtmatigheden geconstateerd. Deze deden zich met name voor bij de motivering en afbakening van de onderzochte verstrekkingen.

De CTIVD doet aanbevelingen om deze onrechtmatigheden in de toekomst te voorkomen. Naast aanbevelingen over het opnemen van aanvullende waarborgen in het beleid en de werkinstructies, kent het rapport aanbevelingen die zien op de operationele praktijk. 

Rapport downloaden en lezen?

Download dit rapport als PDF-bestand op de CTIVD-website.