Nationale samenwerking contraterrorisme

Op nationaal niveau zijn de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie (OM) belangrijke samenwerkingspartners.

Een aantal voorbeelden.

  • Via ambtsberichten van de AIVD aan bijvoorbeeld de Landelijk Officier van Justitie voor terrorismebestrijding, kan het OM een strafrechtelijk onderzoek starten.
  • De NCTV heeft samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme opgesteld. De AIVD is nauw betrokken bij de uitvoering van diverse onderdelen van dit programma. Ook is de AIVD hofleverancier van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), dat de NCTV vier keer per jaar uitgeeft.
  • Met lokale overheden voert de AIVD periodiek overleg over de plaatselijke problematiek rondom radicalisering en jihadgangers.
  • Wanneer bij jihadgang minderjarigen betrokken zijn werkt de AIVD samen met de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Waar het onder andere gaat om de plaatsing van personen en organisaties op de EU-terrorismelijst en de bevriezing van tegoeden, werken wij samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

CT Infobox

De Contraterrorisme Infobox (CT Infobox) draagt bij aan de bestrijding van terrorisme. De CT Infobox brengt informatie over netwerken en personen die op de een of andere manier betrokken zijn bij terrorisme of radicalisering vanuit verschillende organisaties op een centraal punt bij elkaar.

De CT Infobox is een samenwerkingsverband van AIVD, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Economische Controledienst (FIOD-ECD), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee (KMar), Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en het Openbaar Ministerie (OM).

Het is de taak van de CT Infobox om binnen het samenwerkingsverband of aan derden te adviseren over de wenselijkheid van verstrekking van gegevens, en ook over mogelijkheden om strafrechtelijke, vreemdelingrechtelijke, bestuurlijke of inlichtingenmatige maatregelen te nemen.

Ga terug naar Samenwerking contraterrorisme.