Nationale samenwerking contraterrorisme

Op nationaal niveau zijn de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie (OM) belangrijke samenwerkingspartners.

Een aantal voorbeelden:

 • Via ambtsberichten van de AIVD aan bijvoorbeeld de Landelijk Officier van Justitie voor terrorismebestrijding, kan het OM een strafrechtelijk onderzoek starten.
 • De NCTV heeft samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme opgesteld. De AIVD is nauw betrokken bij de uitvoering van diverse onderdelen van dit programma. Ook is de AIVD hofleverancier van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), dat de NCTV vier keer per jaar uitgeeft.
 • Met lokale overheden voert de AIVD periodiek overleg over de plaatselijke problematiek rondom radicalisering en jihadgangers.
 • Wanneer bij jihadgang minderjarigen betrokken zijn werkt de AIVD samen met de Raad voor de Kinderbescherming.
 • Waar het onder andere gaat om de plaatsing van personen en organisaties op de EU-terrorismelijst en de bevriezing van tegoeden, werken wij samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

CT Infobox

Bij de bestrijding van terrorisme speelt de uitwisseling van informatie tussen de Nederlandse veiligheids-, inlichtingen- en opsporingsdiensten een belangrijke rol. De Contraterrorisme Infobox (CT infobox) optimaliseert dit proces. Dit is een samenwerkingsverband tussen de volgende tien organisaties:

 • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
 • Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdiensten (FIOD)
 • Financial Intelligence Unit (FIU)
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Nationale Politie
 • Koninklijke Marechaussee (KMar)
 • Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Openbaar Ministerie (OM)
 • Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)
 • Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

De informatie van deze partners over netwerken en personen die betrokken zijn bij terrorisme of radicalisering komt binnen de CT Infobox op één centraal punt bij elkaar.

Faciliteren en adviseren

De CT Infobox vergelijkt deze informatie en faciliteert het delen van relevante informatie tussen de partners. Daarnaast adviseert de CT Infobox over mogelijkheden om strafrechtelijke, vreemdelingrechtelijke, bestuurlijke of inlichtingenmatige maatregelen te treffen.

Ga terug naar Samenwerking contraterrorisme.