Inzagegegevens opvragen over een persoon

Als u denkt dat de AIVD onderzoeksgegevens over u of een overleden familielid in zijn archieven heeft, kunt u daarvoor een inzageverzoek indienen. Formeel heet een inzageverzoek aan de dienst 'een aanvraag tot kennisneming'.

Bij een aanvraag tot kennisneming van (persoons)gegevens gaat het om persoonlijke informatie. De AIVD mag in dit geval alleen onderzoeksgegevens over u of uw familielid verstrekken die mogelijk in onze archieven voorkomen.

Geen informatie over burgerservicenummers

U kunt bij de AIVD niet het burgerservicenummer (BSN) opvragen van een overleden familielid. U kunt dit nummer vinden op het identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs etc.) of oude salarisstrook van de overleden persoon. Lees meer op Rijksoverheid.nl.

'De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) schrijft voor of en zo ja, welke gegevens de AIVD mag verstrekken.'

Onderzoeksgegevens opvragen over uzelf

Bij het opvragen van persoonlijke inzagegegevens uit onze archieven moet u rekening houden met de wettelijke beperkingen (Wiv 2017) die gelden voor het soort informatie dat de AIVD mag verstrekken. Zo mogen wij geen gegevens uitgeven die:

 • in de afgelopen vijf jaar nog zijn verwerkt in een onderzoek;
 • nog van belang zijn voor enig lopend onderzoek;
 • bronnen en werkwijzen prijsgeven;
 • of zicht geven op persoonsgegevens van een ander.

Aanvraag indienen

Gebruik bij voorkeur het online aanvraagformulier om een inzageverzoek in te dienen. Dit formulier kunt u (na ondertekening) als scan of foto meesturen met het verzendformulier. De aanvraag per post versturen kan ook. Verderop deze pagina leest u hoe deze procedure in zijn werk gaat. 

Vergeet niet bij de aanvraag een duidelijke kopie mee te sturen van een geldig identiteitsbewijs met uw burgerservicenummer. Goed om te weten: bij ID-kaarten staat dit nummer vaak op de achterkant. Voeg dan dus een kopie van beide kanten toe.

Onderzoeksgegevens opvragen over een overleden familielid

U kunt ook inzagedocumenten opvragen die over een overleden familielid gaan. Daarbij moet u met enkele zaken rekening houden:

 • U bent familielid in de eerste graad, dus: echtgenoot, geregistreerd partner, kind of ouder. Geef in uw verzoek duidelijk aan wat de relatie met de overledene is.
 • U stuurt een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf mee.
 • U voegt een kopie toe van de akte van overlijden van het betreffende familielid.

Iemand machtigen om inzage te vragen

U kunt ook iemand anders (schriftelijk) machtigen om een inzageverzoek in te dienen. U moet dan verklaren dat u iemand toestaat om namens u een aanvraag te doen.

Wij moeten dan de volgende documenten ontvangen (per post, of als bijlage als u het digitale verzendformulier gebruikt):

 • de ondertekende aanvraag, met uw naam, datum, adres;
 • de ondertekende machtiging met de gegevens van de gemachtigde;
 • een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs op uw naam;
 • een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde.

'Een inzageverzoek indienen gaat het snelst via het online aanvraagformulier.'

Een aanvraag indienen kan op drie manieren

Aanvraagformulier digitaal versturen 

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier met het inzageverzoek als digitale bijlage (scan of foto) mee met het verzendformulier.
 • Vergeet niet het aanvraagformulier te ondertekenen.

Aanvraagformulier afdrukken en per post versturen

U kunt het aanvraagformulier ook printen, invullen, ondertekenen en opsturen per post. Gebruik daarvoor dit adres:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Afdeling Juridische Zaken/kennisneming Postbus 20010 2500 EA Den Haag

Aanvraag indienen per brief (zonder formulier)

Tot slot is het ook mogelijk om zelf een aanvraag op te stellen. Dit is niet aan te raden. Een zelfgeschreven brief vergroot namelijk het risico op een onvolledige of onduidelijke aanvraag, waardoor het proces onbedoeld vertraging kan oplopen. Ons advies is om hiervoor het officiële formulier te gebruiken.

Klimt u toch liever zelf in de pen? Let er dan goed op dat u alle gevraagde gegevens uit het aanvraagformulier duidelijk vermeldt en alle gevraagde kopieën toevoegt. Onderteken de brief, voorzie deze van plaats, datum en handtekening en stuur deze vervolgens naar: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Afdeling Juridische Zaken/kennisneming Postbus 20010 2500 EA Den Haag

Een e-mail is geen geldige aanvraag

Verzoeken die op wat voor manier dan ook per e-mail bij de AIVD terechtkomen, kunnen wij niet in behandeling nemen.

Verloop van de procedure

De afhandelingstermijn is drie maanden. Deze periode kan met vier weken worden verlengd. Wij sturen u zo snel mogelijk per post (!) een bevestiging van ontvangst. Als we uw aanvraag hebben behandeld, sturen we u een beschikking.

In die beschikking staat of een dossier is samengesteld en zo ja, uit hoeveel pagina's dit bestaat. Het inzagedossier ontvangt u samen met de beschikking.

Behalve over uzelf of over een overleden familielid, kunt u ook een aanvraag indienen voor specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld voor studiedoeleinden of een artikel dat u wilt schrijven. Lees meer over dit type inzageverzoek.

Of ga terug naar de hoofdpagina: Inzageverzoeken.