Gegevens opvragen over uzelf of een overleden familielid

Als u denkt dat de AIVD gegevens over u of een overleden naaste (in de archieven) heeft, dan kunt u daarin inzage vragen. Dit heet formeel een aanvraag tot kennisneming van (persoons)gegevens, ook wel inzageverzoek.

Gegevens opvragen over uzelf

U kunt gegevens opvragen die wij mogelijk over u in onze archieven hebben. Houdt u er wel rekening mee dat er beperkingen zitten aan de informatie die de AIVD mag verstrekken. Wij mogen geen gegevens verstrekken die:

 • in de afgelopen 5 jaar nog zijn verwerkt in een onderzoek;
 • nog van belang zijn voor enig lopend onderzoek;
 • zicht geven op bronnen en werkwijzen;
 • zicht geven op persoonsgegevens van een ander.

Een aanvraag tot kennisneming kunt u met het aanvraagformulier op deze website indienen. Deze kunt u, na ondertekening, als scan of foto meesturen met het verzendformulier of uitgeprint per post versturen. 

Bij uw aanvraag tot kennisneming moet u een duidelijk leesbare kopie meesturen van een geldig identiteitsbewijs van uzelf, waarop ook het burgerservicenummer te zien is. Bij ID-kaarten staat dit vaak op de achterkant.

Gegevens opvragen over een overleden familielid

U kunt ook documenten opvragen die een overleden familielid aangaan. Daarbij moet u met enkele zaken rekening houden.

 • U bent familielid in de eerste graad, dus: echtgenoot, geregistreerd partner, kind of ouder. In uw verzoek moet u duidelijk maken wat de relatie van de overledene tot u is.
 • U stuurt een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf mee.
 • U voegt een kopie toe van de akte van overlijden van het betreffende familielid.

Iemand machtigen om inzage te vragen

U kunt eventueel ook iemand anders (schriftelijk) machtigen om een inzageverzoek te doen. U moet dan verklaren dat u iemand toestaat om een verzoek namens u in te dienen. Wij moeten dan de volgende documenten ontvangen (per post, of als bijlage wanneer u het digitale verzendformulier gebruikt):

 • de ondertekende aanvraag, met naam, datum, adres;
 • de ondertekende machtiging met de gegevens van de gemachtigde;
 • een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs op uw naam;
 • een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde.

Mogelijkheden voor aanvragen

Een inzageverzoek kunt u op twee manieren insturen. Dat kan digitaal. Daarvoor moet u het ingevulde aanvraagformulier met het verzoek als digitale bijlage (scan of foto) meesturen met het verzendformulier. Dit aanvraagformulier moet ondertekend zijn.

U kunt het aanvraagformulier uitgeprint ook per post indienen. Dit stuurt u naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afdeling Juridische Zaken/kennisneming
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Let op: eventuele verzoeken die op wat voor manier dan ook per e-mail zijn binnengekomen, worden niet in behandeling genomen.

Verloop van de procedure

De afhandelingstermijn bedraagt drie maanden. Deze kan met vier weken worden verlengd. We sturen u eerst zo snel mogelijk per post (!) een bevestiging van ontvangst. Als we uw aanvraag behandeld hebben, sturen we u een beschikking. In die beschikking staat of een dossier is samengesteld en zo ja, uit hoeveel pagina's dit bestaat. Het inzagedossier ontvangt u samen met de beschikking.

Mocht u er niet uitkomen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de AIVD.

Behalve over uzelf of over een overleden naast familielid, kunt u ook een aanvraag tot kennisneming over een specifiek onderwerp indienen.

Ga naar het aanvraagformulier voor kennisneming van persoonsgegevens of ga terug naar de hoofdpagina van dit onderwerp.