Gegevens opvragen over uzelf of een overleden familielid

Als u denkt dat de AIVD gegevens over u of een overleden naaste (in de archieven) heeft, kunt u hier bij onze organisatie een inzageverzoek voor indienen. Formeel wordt zo'n inzageverzoek ook wel een aanvraag tot kennisneming van (persoons)gegevens genoemd.

Let op: u kunt bij ons géén BSN-nummer van een overleden familielid opvragen. Meer informatie daarover vindt u op Rijksoverheid.nl.

Gegevens opvragen over uzelf

U kunt gegevens opvragen die wij mogelijk over u in onze archieven hebben. Houd er wel rekening mee dat er beperkingen zitten aan de informatie die de AIVD mag verstrekken. Wij mogen geen gegevens verstrekken die:

 • in de afgelopen 5 jaar nog zijn verwerkt in een onderzoek;
 • nog van belang zijn voor enig lopend onderzoek;
 • zicht geven op bronnen en werkwijzen;
 • zicht geven op persoonsgegevens van een ander.

Een aanvraag tot kennisneming kunt u met het aanvraagformulier op deze website indienen. Deze kunt u, na ondertekening, als scan of foto meesturen met het verzendformulier of uitgeprint per post versturen. 

Bij uw aanvraag tot kennisneming moet u een duidelijk leesbare kopie meesturen van een geldig identiteitsbewijs van uzelf, waarop ook het burgerservicenummer te zien is. Bij ID-kaarten staat dit vaak op de achterkant.

Gegevens opvragen over een overleden familielid

U kunt ook documenten opvragen die een overleden familielid aangaan. Daarbij moet u met enkele zaken rekening houden.

 • U bent familielid in de eerste graad, dus: echtgenoot, geregistreerd partner, kind of ouder. In uw verzoek moet u duidelijk maken wat de relatie van de overledene tot u is.
 • U stuurt een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf mee.
 • U voegt een kopie toe van de akte van overlijden van het betreffende familielid.

Iemand machtigen om inzage te vragen

U kunt eventueel ook iemand anders (schriftelijk) machtigen om een inzageverzoek te doen. U moet dan verklaren dat u iemand toestaat om een verzoek namens u in te dienen. Wij moeten dan de volgende documenten ontvangen (per post, of als bijlage wanneer u het digitale verzendformulier gebruikt):

 • de ondertekende aanvraag, met naam, datum, adres;
 • de ondertekende machtiging met de gegevens van de gemachtigde;
 • een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs op uw naam;
 • een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde.

Mogelijkheden voor aanvragen

Een inzageverzoek kunt u op twee manieren insturen: digitaal en met de post.

Digitaal

Daarvoor moet u het ingevulde aanvraagformulier met het verzoek als digitale bijlage (scan of foto) meesturen met het verzendformulier. Dit aanvraagformulier moet ondertekend zijn.

Per post

U kunt het aanvraagformulier uitgeprint per post indienen. Gebruik daarvoor dit adres.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afdeling Juridische Zaken/kennisneming
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Let op: eventuele verzoeken die op wat voor manier dan ook per e-mail zijn binnengekomen, worden niet in behandeling genomen.

Zonder formulier een inzageverzoek doen

U kunt de gegevens ook zonder het formulier opsturen. Vermeld in dat geval de volgende gegevens in uw brief, voeg de gevraagde kopieën toe, onderteken en stuur het op.

Wat moet in de brief staan

 1. Uw voornamen en roepnaam
 2. Uw achternaam
 3. Uw adres
 4. Telefoonnummer (voor als we vragen hebben over uw verzoek)
 5. Achtergrondinformatie die ons kan helpen om eventuele gegevens te vinden.
 6. Gaat het om een overleden familielid in de eerste graad? Bij familielid eerste graad, vermeld ook:
 • Voornamen en roepnaam familielid
 • Achternaam familielid
 • Geboortedatum familielid
 • Geboorteplaats familielid
 • Datum van overlijden familielid
 • Plaats van overlijden familielid
 • Relatie met het overleden familielid

Dit moet u meesturen

Kopie van uw geldige identiteitsbewijs waarop het Burgerservicenummer (BSN) te zien is.

Bij familielid eerste graad, stuur ook een kopie van de overlijdensakte van het familielid mee.

Ondertekenen

Plaats, datum en handtekening
Uw aanvraag moet ondertekend zijn. Anders kunnen we deze niet in behandeling nemen.

Adres

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afdeling Juridische Zaken/kennisneming
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Verloop van de procedure

De afhandelingstermijn bedraagt drie maanden. Deze kan met vier weken worden verlengd. We sturen u eerst zo snel mogelijk per post (!) een bevestiging van ontvangst. Als we uw aanvraag behandeld hebben, sturen we u een beschikking. In die beschikking staat of een dossier is samengesteld en zo ja, uit hoeveel pagina's dit bestaat. Het inzagedossier ontvangt u samen met de beschikking.

Behalve over uzelf of over een overleden naast familielid, kunt u ook een aanvraag tot kennisneming over een specifiek onderwerp indienen.

Ga naar het aanvraagformulier voor kennisneming van persoonsgegevens of ga terug naar de hoofdpagina: Inzageverzoeken.