Inzagegegevens opvragen over een specifiek onderwerp

U kunt documenten opvragen over bepaalde onderwerpen die behoren (of hebben behoord) tot een aandachtsgebied van de AIVD. Denk aan een organisatie of een gebeurtenis in een specifieke periode. Formeel noemen wij dit een 'verzoek tot kennisneming'.

Wilt u, bijvoorbeeld voor studiedoeleinden, bij de AIVD onderzoeksgegevens opvragen over een specifiek onderwerp? Dan kunt u een aanvraag voor kennisneming van gegevens indienen.

Vermeld in de aanvraag zo concreet mogelijk:

  • over welk onderwerp u informatie wilt opvragen (formuleer een gerichte zoekvraag);
  • en over welke specifieke periode u gegevens wilt inzien.

4 tips om uw aanvraag goed en snel te kunnen verwerken

  1. Geef precies aan wat voor soort documenten u wilt opvragen, zoals: gespreksverslagen, rapporten of notulen.
  2. Beschrijf de context van het onderwerp zo zorgvuldig mogelijk.
  3. Voeg trefwoorden toe die aansluiten bij het onderwerp.
  4. En vermeld met welk doel u deze gegevens wilt opvragen.

Tip: maak gebruik van het officiële aanvraagformulier voor inzage in een specifiek onderwerp. Hierin komen alle bovengenoemde punten automatisch aan bod.

'De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) schrijft voor of en zo ja, welke gegevens de AIVD mag verstrekken.'

Niet alles kan worden verstrekt

Een belangrijke voorwaarde voor het verstrekken van dit soort informatie, is dat het onderwerp zich hiervoor moet lenen.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 bepaalt welke informatie de AIVD ter inzage mag geven. 

Zo mogen wij geen informatie verstrekken over een onderwerp als deze gegevens:

  • nog van belang zijn voor lopende onderzoeken ('actuele gegevens': onze jaarverslagen geven inzicht in de aandachtsgebieden van specifieke jaren);
  • bronnen en werkwijzen van de dienst openbaren;
  • of persoonsgegevens van anderen prijsgeven.

Gerichte aanvraag: meer kans op resultaat

Een andere vereiste is dat het interessegebied niet te breed mag zijn. Het archiefonderzoek bij de AIVD mag namelijk geen onevenredige last worden. Dat zou de voortgang van de verwerking van andere inzageverzoeken belemmeren.

Hoe specifieker u het interessegebied formuleert, des te groter de kans dat wij uw inzageverzoek in behandeling kunnen nemen:

Voorbeeld: te breed geformuleerd

'Hierbij dien ik een aanvraag in tot kennisneming van alle gegevens over de CPN.'

Voorbeeld: concreet genoeg geformuleerd

'Hierbij dien ik een aanvraag tot kennisneming in over de activiteiten van de CPN in de regio Arnhem in de periode 1960 - 1965.'

'Een inzageverzoek indienen gaat het snelst via het online aanvraagformulier.'

Een aanvraag indienen kan op drie manieren

Aanvraagformulier digitaal versturen

Aanvraagformulier afdrukken en per post versturen

U kunt het aanvraagformulier ook printen, invullen, ondertekenen en opsturen per post. Gebruik daarvoor dit adres:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afdeling Juridische Zaken/kennisneming
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Aanvraag indienen per brief (zonder formulier)

Tot slot is het ook mogelijk om zelf een aanvraag op te stellen. Dit is niet aan te raden. Een zelfgeschreven brief vergroot namelijk het risico op een onvolledige of onduidelijke aanvraag, waardoor het proces onbedoeld vertraging kan oplopen. Wij adviseren om altijd het officiële formulier te gebruiken.

Klimt u toch liever zelf in de pen? Let er dan goed op dat u alle gevraagde gegevens uit het aanvraagformulier duidelijk vermeldt en alle gevraagde kopieën toevoegt. Onderteken vervolgens de brief, voorzie deze van plaats, datum en handtekening en stuur deze vervolgens naar: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Afdeling Juridische Zaken/kennisneming Postbus 20010 2500 EA Den Haag

Een e-mail is geen geldige aanvraag

Verzoeken die op wat voor manier dan ook per e-mail bij de AIVD terechtkomen, kunnen wij niet in behandeling nemen.

Verloop van de procedure

De afhandelingstermijn is drie maanden. Deze periode kan met vier weken worden verlengd. Wij sturen u zo snel mogelijk per post (!) een bevestiging van ontvangst. Als de aanvraag is behandeld, sturen we u een beschikking.

In die beschikking staat of een inzagedossier is samengesteld en zo ja, uit hoeveel pagina's dit bestaat. Het dossier ontvangt u samen met de beschikking.

Naast het krijgen van inzage in gegevens over een specifiek onderwerp is het in bepaalde gevallen ook mogelijk om inzagegevens op te vragen over een persoon.

Komt u er niet uit of heeft u een andere vraag over inzageverzoeken? Neem dan contact met ons op.

Voorbeelden van verstrekte dossiers

Bent u op zoek naar voorbeelden van onderwerpen die in aanmerking zijn gekomen voor verstrekking? Op deze pagina staat een selectie van verstrekte inzagedossiers.

Of ga terug naar de hoofdpagina van dit onderwerp: Inzageverzoeken.