Gegevens opvragen over een specifiek onderwerp

U kunt bij de AIVD, bijvoorbeeld voor studiedoeleinden, documenten opvragen over een bepaald onderwerp dat tot het aandachtsgebied van de dienst behoort of heeft behoord. Denk daarbij aan een organisatie of een gebeurtenis in een bepaalde periode. Dat noemen wij een 'inzageverzoek bestuurlijke aangelegenheden'.

Nauwkeurige formulering van het verzoek

Wanneer u een aanvraag doet voor kennisneming van gegevens is het van belang dat u precies aangeeft:

 • over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen, formuleert u een zoekvraag;
 • over welke specifieke periode u gegevens opvraagt;

Het vergemakkelijkt en bespoedigt bovendien de aanvraag als u kunt aangeven:

 • wat voor soort documenten u wilt ontvangen, bijvoorbeeld: gespreksverslagen, rapporten, notulen enzovoort;
 • wat de context is van het onderwerp;
 • welke trefwoorden samenhangen met het onderwerp waarover u inzage wilt;
 • met welk doel u de informatie wilt opvragen.

Dit kunt u precies aangeven in het aanvraagformulier voor inzage op deze website.

Niet alles kan

Voorwaarde is wel dat het onderwerp waarover u gegevens wilt ontvangen, zich leent tot (gedeeltelijke) vrijgave van gegevens.

De AIVD mag geen informatie verstrekken over een specifiek onderwerp als de gegevens:

 • nog van belang zijn voor enig lopend onderzoek ('actuele gegevens'), onze jaarverslagen geven zicht op de aandachtsgebieden van de dienst;
 • bronnen en werkwijzen prijsgeven;
 • persoonsgegevens van anderen prijsgeven.

Het heeft ook geen zin om om inzage te vragen als het interessegebied waarover u informatie wenst, zo breed is geformuleerd dat het archiefonderzoek bij de AIVD zou leiden tot een onevenredige belasting. Daardoor zou de voortgang van de verwerking van andere verzoeken tot kennisneming worden belemmerd. Voorbeeld: ‘een aanvraag tot kennisneming van alle gegevens over de CPN'. Zo'n verzoek wordt daarom niet in behandeling genomen.

Mogelijkheden voor aanvragen

Bij het indienen van een aanvraag tot kennisneming moet u naast het ingevulde aanvraagformulier een duidelijk leesbare kopie meesturen van een geldig identiteitsbewijs van u zelf, waarop ook het burgerservicenummer te zien is. Bij ID-kaarten staat dit vaak op de achterkant.

U kunt het inzageverzoek (aanvraagformulier) en de kopie van het id-bewijs digitaal als bijlage(n) meesturen met het verzendformulier. Ook kunt u het per post insturen.

Als u uw inzageverzoek per post wilt indienen, dan stuurt u het ingevulde aanvraagformulier met kopie van het geldige id-bewijs naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afdeling Juridische Zaken/kennisneming
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Let op: eventuele verzoeken die op wat voor manier dan ook per e-mail zijn binnengekomen, worden niet in behandeling genomen.

Zonder formulier een inzageverzoek doen

U kunt de gegevens ook zonder het formulier opsturen. Vermeld in dat geval de volgende gegevens in uw brief, onderteken en stuur de brief op.

 1. Uw voornamen
 2. Uw achternaam
 3. Uw adres
 4. Telefoonnummer (voor als we vragen hebben over uw verzoek)
 5. Het onderwerp waarover u gegevens wilt opvragen. Een onderwerp kan bijvoorbeeld zijn: een bepaalde gebeurtenis of organisatie. Gegevens die nog van belang zijn voor lopend onderzoek kunnen niet worden verstrekt. Ook mogen de gegevens geen bronnen, werkwijzen of persoonsgegevens van derden prijsgeven.
 6. De periode waarover u gegevens opvraagt. Het werkt voor ons sneller als u de periode kunt begrenzen. Bijvoorbeeld een bepaald jaar of jaren.

Ondertekenen

Plaats, datum en handtekening

Uw aanvraag moet ondertekend zijn. Anders kunnen we deze niet in behandeling nemen.

Adres

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afdeling Juridische Zaken/kennisneming
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Verloop van de procedure

De afhandelingstermijn bedraagt drie maanden. Deze  kan met vier weken worden verlengd. We sturen u eerst zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst per post. Als we uw aanvraag behandeld hebben, sturen we u een beschikking. In die beschikking staat of een dossier is samengesteld en zo ja, uit hoeveel pagina's dit bestaat. Het inzagedossier ontvangt u samen met de beschikking.

Bezoek het aanvraagformulier voor inzage in gegevens over een specifiek onderwerp.

Behalve inzage in gegevens over een specifiek onderwerpen, kunt u ook een aanvraag indienen tot kennisneming over uzelf of een overleden familielid.

Mocht u er niet uitkomen of een vraag hebben over inzage, dan kunt u contact opnemen met de AIVD.

Verstrekt documenten komen op aivd.nl

Documenten die zijn verstrekt over een specifiek onderwerp plaatsen wij zelf ook op onze website.

Ga terug naar Inzageverzoeken.