Veiligheidsonderzoeken voor de burgerluchtvaart

Voor de burgerluchtvaart is in Europese regels vastgelegd dat een screening nodig is om toegang te krijgen tot zogeheten Security Restricted Area's (SRA). In Nederland voert de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) deze onderzoeken uit. 

Om toegang te krijgen tot een Security Restricted Area (SRA) heeft u een toegangspas nodig. 

Toegangspas aanvragen

Voordat een werkgever een toegangspas voor een werknemer kan aanvragen, moet het bedrijf zich registreren bij de afdeling toegangszaken van de luchthaven. Voor bijvoorbeeld Access & Area Control op Schiphol vindt u meer informatie op deze pagina.

Verklaring van geen bezwaar nodig

Om als werknemer een toegangspas te krijgen heeft u een verklaring van geen bezwaar (vgb) nodig. Hiervoor moet een veiligheidsonderzoek worden aangevraagd. In de burgerluchtvaart moet iedere vijf jaar een hernieuwd (herhaal)onderzoek uitgevoerd worden. De geldigheidsduur van de toegangspas is hieraan gekoppeld.

Een verklaring van geen bezwaar wordt eenmalig aan u verstrekt. Heeft u de vgb niet meer? Dan kan er mogelijk een kopie van de oorspronkelijke verklaring worden afgegeven. De werkgever kan hiervoor een verzoek indienen via veiligheidsonderzoeken-bl@mindef.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen

Werkt u al in de burgerluchtvaart en heeft u ook al een vgb, maar verandert u van werkgever en vertrouwensfunctie? Ook dan moet u via uw nieuwe werkgever een nieuwe vgb aanvragen. Een verklaring van geen bezwaar is namelijk alleen geldig voor één werkgever en is verbonden aan een functie.

Het veiligheidsonderzoek wordt gestart door de Koninklijke Marechaussee, die van de UVO het mandaat heeft gekregen om veiligheidsonderzoeken voor deze sector uit te voeren. Een veiligheidsonderzoek voor de burgerluchtvaart is een onderzoek op B-niveau. In de meeste gevallen gaat het om een administratief onderzoek.

Zo kan worden vastgesteld of het zeker genoeg is dat u onder alle omstandigheden uw functie trouw zult vervullen. Dit betekent dat u eerlijk, onafhankelijk, loyaal, integer en veiligheidsbewust moet zijn. Bij dit onderzoek wordt onder meer gekeken of u strafbare feiten heeft gepleegd. Bent u bijvoorbeeld verdachte van (of veroordeeld voor) een misdrijf?

In de Beleidsregel vertrouwensfuncties burgerluchtvaart staat meer informatie over de misdrijven waarnaar de onderzoeker in het bijzonder kijkt. 

Het kan ook gebeuren dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een oordeel te kunnen geven. Meer informatie hierover staat hier:

'Een veiligheidsonderzoek mag in beginsel maximaal 8 weken duren.'

Wat hebben we nodig om uw veiligheidsonderzoek te starten?

We kunnen starten met uw veiligheidsonderzoek als we de volgende zaken binnen hebben.

  1. Een door u ingevuld en ondertekend formulier Opgave Persoonlijke Gegevens (OPG) voor de burgerluchtvaart.
  2. Een goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs (bij voorkeur een paspoort) van u en uw eventuele partner. Een kopie van een verlopen identiteitsbewijs wordt niet geaccepteerd.
  3. De Aanmelding Veiligheidsonderzoek voor de burgerluchtvaart, ingevuld en ondertekend door door uw werkgever.

Lever het ingevulde formulier (1) en de kopie van het identiteitsbewijs (2) in een gesloten envelop in bij uw (toekomstige) werkgever. De werkgever stuurt de aanvraag door naar het juiste adres.

Een veiligheidsonderzoek mag maximaal 8 weken duren. Dat staat zo in de wet. Als deze termijn niet wordt gehaald, stuurt de Unit Veiligheidsonderzoeken u hierover een brief.

Wat betekent het als uw veiligheidsonderzoek wordt 'opgeschort'?

Als er aanvullende gegevens nodig zijn om uw onderzoek af te ronden, bijvoorbeeld vanuit het buitenland, kan het onderzoek worden 'opgeschort'. Dit betekent dat de behandeltermijn tijdelijk wordt stilgezet tot alle informatie binnen is. Hierdoor kan de afronding van uw onderzoek langer dan 8 weken duren.

We sturen u een brief als uw veiligheidsonderzoek is afgerond. Heeft u na 40 werkdagen nog niets gehoord? Neem dan contact op met het team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee.

Geef het door als een werknemer niet meer werkt in een vertrouwensfunctie in de burgerluchtvaart.

Automatische alertering burgerluchtvaart

Een strenge beveiliging van de burgerluchtvaart is essentieel in de strijd tegen terrorisme. Betrouwbaar personeel is daarbij een belangrijke schakel. Recent is de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 aangepast om de risico's van insiders die een gevaar vormen voor de burgerluchtvaart te verminderen. Daarom wordt ook in Nederland een aantal aanpassingen gedaan aan het achtergrondonderzoek voor de beveiliging burgerluchtvaart.

Eén maatregel is de introductie van een mechanisme voor continue evaluatie zoals wordt voorgeschreven in de EU-verordening. Hiervoor neemt de AIVD per 1 januari 2022 Automatisch Alerteren in gebruik. Met dit systeem wordt de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) op de hoogte gebracht als er bij een vertrouwensfunctionaris wijzigingen zijn in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) of als er nieuwe inlichtingeninformatie is over betrokkene.

Deze nieuwe feiten of omstandigheden kunnen voor de AIVD aanleiding zijn om een herhaalonderzoek in te stellen als bedoeld in artikel 9 van de Wet op de veiligheidsonderzoeken (Wvo).

Geef het door als een werknemer niet meer in een vertrouwensfunctie werkt

Om te voorkomen dat personeel onterecht wordt opgenomen in Automatische Alertering, is het belangrijk dat u als werkgever doorgeeft aan de AIVD als personeel niet langer werkzaam is op een aangewezen vertrouwensfunctie. Op deze manier wordt onnodige gegevensverwerking tegengegaan en stelt u zeker dat er geen ongeoorloofde inbreuk gemaakt wordt op de privacy van betrokkene.

Met dit formulier kunt u werknemers in een vertrouwensfunctie afmelden.

Ga terug naar de overzichtspagina Veiligheidsonderzoek.

Heeft u nog vragen?

Kijk hier voor het antwoord bij 'Automatische Alertering Burgerluchtvaart'.