Wat is er zo geheim aan de AIVD?

Niet alles bij de AIVD is geheim. Ons motto daarbij is: 'open waar het kan, gesloten waar het moet'. Voorbeelden van openheid zijn het jaarverslag, onze publicaties en natuurlijk deze website.

Geheimhouding is soms nodig

Het is niet zo dat je zomaar ons gebouw binnen kunt lopen. En ook niet alle informatie waarover wij beschikken, mag naar buiten komen. Dat kan mensen die ons informatie verschaffen zelfs in gevaar brengen.

Het kan ook te veel prijsgeven over wie of wat de AIVD onderzoekt. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst (Wiv 2017) staat ons niet toe om die informatie openbaar te maken. Medewerkers van de AIVD hebben daarom ook een geheimhoudingsplicht.

Inzage in gegevens

Wel is het mogelijk om inzage te vragen in gegevens wanneer je denkt dat de dienst over jou of een naast familielid informatie heeft verzameld. Ook kun je documenten over een specifiek onderwerp opvragen.

Wie controleert ons werk?

Het is ook niet zo dat ons werk door de geheimhouding helemaal niet gecontroleerd kan worden. Het parlement controleert ons in het openbaar en kan vertrouwelijk worden geïnformeerd via de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), in de volksmond ook wel 'commissie-stiekem' genoemd, waar de grootste partijen in plaatsnemen.

Ook de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) houdt toezicht op de uitvoering van ons werk. Deze commissie krijgt toegang tot alle gegevens van de dienst en voert op die manier controle uit op ons werk. Zij brengt daar met regelmaat openbare rapporten over uit.

Lees meer over toezicht en controle op de AIVD

Bevestigen noch ontkennen

Het is door de geheimhouding ook niet altijd mogelijk te reageren op (soms onjuiste) berichtgeving. Daarmee zouden wij onbedoeld informatie kunnen prijsgeven over onderzoeken.

Ook bijvoorbeeld door aan te geven waar de dienst géén onderzoek naar doet, geven wij kennis prijs. Vragen daarover beantwoorden wij dan ook noch bevestigend, noch ontkennend. Zelfs behaalde operationele successen kunnen vaak niet openbaar worden gemaakt.