Taken van de AIVD

In de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is vastgelegd dat de AIVD zes taken heeft.

Taken vastgelegd in artikel 8 van Wiv 2017

De zes taken die de AIVD staan opgesomd in artikel 8, tweede lid van de Wiv 2017:

  • onderzoek doen naar organisaties en personen die een dreiging vormen (a-taak);
  • veiligheidsonderzoeken uitvoeren (b-taak);
  • veiligheidsmaatregelen bevorderen (c-taak);
  • inlichtingen over het buitenland inwinnen (d-taak);
  • dreigings- en risicoanalyses opstellen (e-taak);
  • naslag doen naar bepaalde personen en organisaties (f-taak).

Onderzoek doen naar organisaties en personen (a-taak)

De eerste taak volgens artikel 8, lid 2 van de Wiv 2017, gaat over het onderzoek doen naar personen en organisaties die een dreiging vormen voor de nationale veiligheid. Formeel luidt deze taak:

het verrichten van onderzoek met betrekking tot organisaties en personen die door de doelen die zij nastreven, dan wel door hun activiteiten aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, dan wel voor de nationale veiligheid of voor andere gewichtige belangen van de staat.

Lees meer over het onderzoek naar dreiging door organisaties en personen.

Veiligheidsonderzoeken uitvoeren (b-taak)

De AIVD voert veiligheidsonderzoeken uit op basis van de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). Dat staat in artikel 8 lid 2b. Deze veiligheidsonderzoeken worden uitgevoerd naar kandidaten voor vertrouwensfuncties. Het gaat hierbij onder meer om functies bij de overheid en in het bedrijfsleven, waarin men de veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat schade kan berokkenen.

Lees meer over veiligheidsonderzoeken en vertrouwensfuncties.

Veiligheidsmaatregelen bevorderen (c-taak)

De AIVD heeft tot taak te bevorderen dat de verantwoordelijke autoriteiten en instanties zorgen voor een adequate beveiliging. Formeel luidt die taak volgens artikel 8 lid 2c:

het bevorderen van maatregelen ter bescherming van de onder a genoemde belangen, waaronder begrepen maatregelen ter beveiliging van gegevens waarvan de geheimhouding door de nationale veiligheid wordt geboden en van die onderdelen van de overheidsdienst en van het bedrijfsleven die naar het oordeel van Onze ter zake verantwoordelijke Ministers van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven.

De veiligheidsbevorderende activiteiten van de AIVD richten zich op de volgende taakvelden:

  • bijzondere informatie;
  • vitale sectoren;
  • andere aandachtsgebieden die in relatie tot de nationale veiligheid zijn benoemd.

Lees meer over de veiligheidsbevorderende taak en over informatiebeveiliging.

Inlichtingen over het buitenland inwinnen (d-taak)

De AIVD verricht onderzoek over en naar andere landen. Mede als gevolg van de invoering van deze inlichtingentaak is de naam van de organisatie in 2002 veranderd van Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) naar Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Het verrichten van onderzoek naar andere landen gebeurt alleen over onderwerpen die door de minister-president in overeenstemming met de minister van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie zijn aangewezen. 

Lees meer over inlichtingen over het buitenland.

Dreigings- en risicoanalyses opstellen (e-taak)

De AIVD stelt ten behoeve van het Stelsel bewaken en beveiligen dreigings- en risicoanalyses op. Vanuit het perspectief van de bedreigde stelt de AIVD gericht onderzoek in naar mogelijke dreigingen tegen een persoon, dienst of object die valt in het zogenoemde rijksdomein.

Formeel luidt de taak volgens artikel 8 lid 2e:: 

het opstellen van dreigings- en risicoanalyses op verzoek van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Veiligheid en Justitie gezamenlijk ten behoeve van de beveiliging van de personen, bedoeld in de artikelen 4, derde lid, onderdeel b, en 42, eerste lid, onder c, van de Politiewet 2012 en de bewaking en de beveiliging van de objecten en de diensten die zijn aangewezen op grond van artikel 16 van die wet;

Lees meer over het opstellen van dreigings- en risicoanalyses.

Naslag op verzoek van anderen (f-taak)

De AIVD kan in zijn eigen systemen een specifieke persoon of instantie naslaan op verzoek van anderen. De aanvrager wil dan weten of deze een dreiging voor de nationale veiligheid vormt. Deze taak is formeel vastgelegd in de Wiv 2017 onder artikel 8 lid 2f:

het op een daartoe strekkend verzoek van een bij regeling van Onze betrokken Ministers gezamenlijk aangewezen persoon of instantie doen van mededeling omtrent door de dienst verwerkte gegevens omtrent personen of instanties in bij die regeling aangewezen gevallen.

Lees meer over naslag op verzoek van anderen.

Of ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.