Dreigingen helpen voorkomen of wegnemen

Als de AIVD dreigingen ontdekt, waarschuwt de dienst partners die daartegen kunnen optreden. Dit hoofdstuk beschrijft wanneer en op welke manier dat het afgelopen jaar is gebeurd. Er zijn ook unieke afdelingen die eraan werken om gevaren voor Nederland helpen te voorkomen. Op deze pagina staat ook wat zij in 2022 deden.

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong Un en zijn dochter inspecteren een intercontinentale ballistische raket
Beeld: ©ANP
 • Noord-Korea lanceerde afgelopen jaar meer ballistische raketten dan in enig ander jaar.
 • Iran zette verdere stappen in zijn nucleaire programma.
 • De AIVD en MIVD wisten in enkele gevallen te voorkomen dat Rusland en Iran uit Nederland kennis of techniek konden halen voor hun kernwapenprogramma's. 

De Unit Contraproliferatie (UCP) van de AIVD en de MIVD onderzoekt of landen die een bedreiging kunnen vormen voor de (inter)nationale veiligheid - zogenoemde landen van zorg – massavernietigingswapens hebben of ontwikkelen.

Daarbij hoort onderzoek naar biologische, chemische en nucleaire wapenprogramma's en onderzoek naar wapensystemen die massavernietigingswapens kunt 'overbrengen', zoals ballistische rakketten.

Het onderzoek is erop gericht de bedoelingen en technische mogelijkheden van landen van zorg te achterhalen. Ook wil de UCP voorkomen dat Nederland onbedoeld bijdraagt aan hun wapenprogramma's door materialen, technologie of wetenschappelijke kennis daarvoor te exporteren. Nederland en de wereld worden daarvan veiliger, en het draagt direct bij aan de bescherming van de internationale rechtsorde.
 
In 2022 werkte Noord-Korea verder aan zijn nucleaire programma. Het land lanceerde afgelopen jaar meer ballistische raketten dan in enig ander jaar. Volgens het land waren een deel van deze lanceringen oefeningen van de eenheden voor tactische nucleaire wapens.

Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea, zei eerder meer nadruk te willen leggen op tactische nucleaire wapens in de militaire doctrine van het land. Ook zei hij te willen werken aan een super large hydrogen bomb. Eind november verklaarde hij van Noord-Korea 'world's most powerful nuclear force' te willen maken. Algemeen wordt aangenomen dat een nieuwe nucleaire test aanstaande is.
 
Ook Iran zette afgelopen jaar verdere stappen in zijn nucleaire programma. Het land bouwt voorraden van 20% en 60% verrijkt uranium steeds verder op. Door centrifuges kan dat verder worden verrijkt tot 90% verrijkt uranium dat nodig is voor een kernwapen. 

Iran laat de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) steeds verder achter zich. En door de inzet van steeds geavanceerder uraniumverrijkingscentrifuges vergroot het zijn verrijkingscapaciteit. Daarmee komt de optie van een eventuele eerste kernproef steeds dichterbij. 

De Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) heeft in 2022 bovendien een aantal nieuwe raketten gepresenteerd. Onder meer de medium range ballistic missile die ze Kheibar Shekan ('Fortenvernietiger') hebben genoemd. Ook heeft de Revolutionaire Garde het militaire ruimtevaartprogramma verder ontwikkeld. 

Zo voerde de IRGC in maart 2022 een lancering uit met de space launch vehicle (SLV) Qased. Die bracht de satelliet Nour-2 in een baan om de aarde. In november lanceerde de Revolutionaire Garde een nieuwe SLV, die ze Ghaem-100 noemen. De techniek die in deze programma's wordt gebruikt, kan worden ingezet om raketten met een intercontinentaal bereik te ontwikkelen. Dat kan een bedreiging voor Europa en voor Nederland vormen.

De unit contraproliferatie zette in 2022 het onderzoek voort naar het gebruik van chemische wapens in Syrië. De focus lag op de huidige situatie, maar er is ook onderzocht welke generaals van het Syrische regime verantwoordelijk zijn voor gifgasaanvallen uit het verleden. 

In 2022 heeft de unit ook het onderzoek naar biologische wapenprogramma's van verschillende landen van zorg voortgezet, waaronder Rusland en Iran. Daarnaast lag de focus op recente ontwikkelingen in de biotechnologie en mogelijke gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van nieuwe typen biologische wapens. 

De unit wist in 2022 in enkele gevallen te voorkomen dat onder meer Rusland en Iran materialen, techniek en (toegepaste) wetenschappelijke kennis uit Nederland bemachtigden die ze hadden kunnen gebruiken voor hun nucleaire programma's.

Het ging onder meer om high-tech-goederen die een belangrijke rol spelen in het moderniseren van massavernietigingswapens. De AIVD heeft daarover ambtsberichten uitgebracht aan de overheid en aan financiële instellingen.

Financiële instellingen spelen daarin een rol omdat Rusland, maar ook andere landen van zorg, steeds complexere constructies bedenken om exportcontroles en sancties te omzeilen. Ze zetten daartoe onder meer dekmantelbedrijven op in Europese landen, en bedenken financiële constructies om de herkomst van de financiering te maskeren.

De theoretische kennis van Iran op nucleair vlak staat bekend als hoogwaardig. Maar als gevolg van sancties heeft Iran moeite experimenteel onderzoek uit te voeren. Iraanse onderzoekers en studenten komen naar het Westen om hier praktische kennis en vaardigheden op te doen, ook bij technische universiteiten in Nederland.

Inspanningen van de UCP voorkwamen in 2022 dat een Iraanse wetenschapper, verbonden aan een gesanctioneerd instituut, relevante (toegepaste) kennis kon verwerven bij een Nederlandse technische universiteit. 

Die kennis had toepasbaar kunnen zijn in het kernwapenprogramma van Iran. Wanneer nodig onderzoekt de AIVD ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van massavernietigingswapens.

Foto van een containerschip op de Maas met op de achtergrond de skyline van Rotterdam
Beeld: ©ANP

Weerbaarheid vraagt een integrale aanpak

 • Hoe effectief Nederland kan reageren op dreigingen, hangt af van de inzet van veel verschillende partijen.  
 • De AIVD draagt met inlichtingen en advies bij aan de weerbaarheid van onder meer ministeries, bedrijven en universiteiten.
 • Ook helpt de AIVD de Rijksoverheid bij het beschermen van staatgeheimen.

Voorgaande hoofstukken beschreven hoe dreigingen tegen Nederland met elkaar (kunnen) samenhangen of invloed hebben op elkaar. Dat maakt het meer dan ooit nodig dat de tegenmaatregelen die Nederland neemt, ook samenhangen. En dat actief aan weerbaarheid wordt gewerkt (de komende vier jaar investeert de AIVD dan ook nog extra in weerbaarheid) zoveel mogelijk integraal, en met betrokkenheid van alle relevante partijen. 

De samenwerking die de AIVD aangaat tegen dreigingen voor Nederland, is in de eerste plaats internationaal. Met andere (doorgaans westerse) landen en diensten die te maken hebben met dezelfde soort statelijke dreigingen.

Het meest zichtbaar was dat in 2022 in het gezamenlijk optreden tegen de Russische agressie in Oekraïne. Meer daarover staat in het hoofdstuk Internationale dreigingen

Een ander voorbeeld is dat de AIVD afgelopen jaar bijdroeg aan de digitale weerbaarheid van EU-instellingen. Ook is de dienst nauw betrokken bij nieuwe EU-verordeningen en richtlijnen die Europa digitaal veiliger kunnen maken. Onder meer de Verordening voor Informatiebeveiliging, de Verordening voor Cybersecurity, de Netwerk en Informatiesystemenrichtlijn en de Cyber Resilience Act.

Binnen Nederland ziet de AIVD (samen met Defensie en de MIVD) bovendien toe op de beveiliging van alle EU-, ESA- en NAVO-gerubriceerde informatie. Lees meer over de cyberdreigingen tegen Nederland in het hoofdstuk Internationale dreigingen

Weerbaarheid vraagt in de tweede plaats ook een gecoördineerde aanpak binnen de Nederlandse overheid en tussen de overheid en de maatschappij. Bijvoorbeeld om ongewenste kennisoverdracht naar China en andere landen tegen te gaan. 

De AIVD droeg daar in 2022 op verschillende manieren aan bij. Zo is de dienst betrokken bij het initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een screening in te voeren voor bepaalde personen die tot Nederland willen worden toegelaten om studie te doen naar een sensitief vakgebied.

Ook zijn de AIVD en de MIVD twee van de partijen die betrokken zijn bij het nieuwe Kennisveiligheidsloket. Dat Rijksbrede loket werd in januari 2022 geopend om Nederlandse kennisinstellingen te helpen met de veiligheidsvragen waarmee zij worstelen. 

Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen zijn aantrekkelijke doelwitten voor landen die op zoek zijn naar hoogwaardige technologische kennis. Daarom stijgt de vraag naar informatie bij het loket. De manier van samenwerken binnen het Kennisveiligheidsloket is, omdat die goed functioneert, inmiddels al de blauwdruk geworden voor het Ondernemersloket Economische Veiligheid. 

Dat loket in oprichting is bedoeld om bedrijven te helpen die geconfronteerd worden met risico's voor de economische veiligheid, zoals spionage door andere landen. Bedrijven hadden tot nu toe niet één aanspreekpunt binnen de overheid, daarom hebben alle betrokken overheidspartijen besloten samen zo'n punt in te richten.

Het loket is bedoeld om onder meer kennisintensieve MKB-bedrijven die in de belangstelling staan van andere landen, te helpen met vragen over samenwerking met bedrijven en mensen buiten de Europese Unie, exportcontrole, buitenlandse reizen en personeelsbeleid. Dat kan een belangrijke bijdrage leveren aan de weerbaarheid van zulke bedrijven tegen economische spionage. 

Twee specifieke taken van de AIVD die bijdragen aan een weerbare overheid en bedrijfsleven zijn de zogeheten naslagtaak en het werk dat de dienst doet om Nederlandse staatsgeheimen, geheim te houden. 

De naslagtaak houdt in dat een organisatie in het belang van de nationale veiligheid aan de AIVD kan vragen 'naslag' te doen naar een persoon of instantie. Dus: na te gaan of er in de bestanden van de dienst informatie is over een persoon of instantie, waaruit een dreiging voor de nationale veiligheid blijkt. Dat is niet hetzelfde als een AIVD-onderzoek, en er zijn duidelijke regels aan verbonden. 

De wet bepaalt dat de AIVD ook naslag kan doen om de economische veiligheid van Nederland te beschermen. Zo kan de Nederlandse overheid de dienst vragen naslag te doen naar bedrijven die bijvoorbeeld overnames, investeringen of fusies willen doen die de nationale veiligheid kunnen schaden. 

Een van die aanvragers is het ministerie van Economische Zaken dat op grond van de Elektriciteitwet 1998, de Telecommunicatiewet en de Gaswet naslagverzoeken kan indienen.

De AIVD verwacht in 2023 meer naslag te zullen doen voor het departement, zodra in dat jaar de Wet veiligheidstoets investeringen fusies en overnames (wet vifo) in werking treedt. In voorbereiding daarop is de dienst bezig het werkproces hierop in te richten.

De Rijksoverheid, waaronder de AIVD, heeft afgelopen jaar ook voortgang geboekt met de Nationale Cryptostrategie (NCS). Die beschrijft hoe de overheid ervoor kan zorgen dat er betrouwbare informatiebeveiligingsproducten beschikbaar blijven voor zeer gevoelige informatie. Dat helpt Nederlandse geheimen, geheim te houden. De AIVD speelt een belangrijke rol bij het helpen ontwikkelen en evalueren van deze producten, die door specialistische bedrijven worden gemaakt.

De NCS is in 2022 opgenomen in het Coalitieakkoord. Dat is belangrijk om ook op langere termijn de bescherming van staatsgeheimen te garanderen. Het is de verwachting dat de eerste informatiebeveiligingsproducten die binnen de strategie zijn ontwikkeld, in 2023 beschikbaar komen voor de Rijksoverheid. 

Een integrale aanpak van weerbaarheid vraagt tot slot ook breed maatschappelijk bewustzijn van de economische dreigingen tegen Nederland. De AIVD droeg ook daar in 2022 met partners aan bij.

Door inlichtingen en technische expertise te leveren aan de overheid, door in gesprek te gaan met vitale sectoren en topsectoren. En ook door bedrijven en burgers bewuster te maken van het bestaan van economische spionage en de gevolgen daarvan. 

Dat gebeurde in publicaties als het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren, dat met de MIVD en de NCTV is gemaakt. En het gebeurt met openbare publicaties die de AIVD verwacht nog uit te brengen in 2023.

'De AIVD zag in 2022 een significante dreiging tegen Nederlandse politici, vooral geuit door anti-institutionele extremisten.'

De rol van de AIVD in het stelsel bewaken en beveiligen

 • Ook in 2022 zag de AIVD een significante dreiging tegen Nederlandse politici, vooral van anti-institutionele extremisten.
 • De AIVD draagt door inlichtingen en analyses bij aan het stelsel dat de veiligheid van onder meer politici en leden van het Koninklijk Huis bewaakt.

De zogeheten dreigingsproducten van de AIVD dragen bij aan het stelsel bewaken en beveiligen, dat zorgdraagt voor de bewaking en beveiliging van onder meer politici, bewindspersonen en diplomatieke objecten. 

Mede op basis van de risicoanalyses, dreigingsanalyses en -inschattingen van de AIVD besluit de NCTV of zulke hoogwaardigheidsbekleders, objecten of organisaties (extra) beveiliging nodig hebben om ongestoord hun werk te kunnen blijven doen. Net als in de afgelopen jaren zag de AIVD ook in 2022 een significante dreiging tegen Nederlandse politici, vooral geuit door anti-institutionele extremisten. 

De AIVD stelde in 2022 onder meer dreigingsinschattingen op voor werkbezoeken van bewindspersonen en Kamerleden. Ook stelde de AIVD dreigingsanalyses op voor: 

 • het strafproces MH17;
 • diplomatieke objecten en diplomaten;
 • internationale organisaties; 
 • en voor nationale evenementen: Koningsdag, de Nationale Herdenking, Veteranendag en Prinsjesdag.

'De vraag naar veiligheidsonderzoeken was hoog omdat het aantal mensen in een vertrouwensfunctie bij onder andere de luchtvaartsector fors toenam.'

Veiligheidsonderzoeken

 • In 2022 deed de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) samen met mandaathouders 71.343 onderzoeken naar (kandidaat-) vertrouwensfunctionarissen. Een stijging van 19.989 ten opzichte van 2021.
 • De UVO rondde in 2022 gemiddeld 92,9 procent van de onderzoeken af binnen de wettelijke termijn van acht weken.
 • Medio 2022 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo) voorgelegd ter consultatie. 
 • Per 1 februari 2023 is, in goed overleg, het mandaathouderschap van de Nationale Politie beëindigd.

De AIVD en MIVD doen veiligheidsonderzoeken naar (kandidaat-) vertrouwensfunctionarissen: mensen die door hun werk toegang hebben tot gerubriceerde informatie, of in een positie zijn waarin ze de nationale veiligheid kunnen schaden. Bijvoorbeeld bij de Rijksoverheid, Defensie, de burgerluchtvaart en bedrijven die aan vitale processen werken.

Het werk wordt gedaan door een gezamenlijke unit. In 2022 nam die Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) 71.343 besluiten over het al dan niet verlenen van een 'verklaring van geen bezwaar' (vgb). Een stijging van 19.989 ten opzichte van 2021 - de burgerluchtvaart nam veel nieuwe mensen aan om ontstane krapte te verhelpen. 

Van het totale aantal onderzoeken in 2022 zijn 30.282 onderzoeken uitgevoerd door de UVO zelf (14.934 door de AIVD en 15.348 door de MIVD) en 41.061 door de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar), onder mandaat van de AIVD.
 
De UVO had te maken met onverwacht hoge vraag naar veiligheidsonderzoeken, doordat het aantal mensen in een vertrouwensfunctie bij onder andere de luchtvaartsector en de rijksoverheid in Nederland fors toenam.

Tegelijk kon de AIVD door krapte op de arbeidsmarkt niet altijd snel genoeg nieuwe mensen werven. Ook het inwerken van nieuwe collega's vraagt tijd. Daarom had de UVO te maken met hogere werkvoorraden en langere doorlooptijden dan normaal. Betrokkenen en werkgevers moesten daarom helaas langer wachten op resultaten van een veiligheidsonderzoek.

De UVO streeft naar een optimaal en uniform werkproces voor het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken. Hierdoor zijn de AIVD en MIVD steeds meer in staat op dezelfde manier een veiligheidsonderzoek te doen. En is het mogelijk het personeel optimaal en flexibel in te zetten op de onderzoeken van beide diensten. Ook investeerde de UVO in 2022 in het klantcontactcentrum voor betere dienstverlening.

In 2022 is de verdere opbouw van het programma Modernisering Veiligheidsonderzoeken (MVO) gerealiseerd. Dat zorgt voor een snellere VGB-aanvraag, dankzij geautomatiseerde onderdelen en aangepaste processen.

Een mijlpaal was het in gebruik nemen van Automatisch Alerteren. Een systeem dat de UVO op de hoogte brengt als er bij een vertrouwensfunctionaris in de burgerluchtvaart wijzigingen zijn in het Justitieel Documentatiesysteem, of als er nieuwe inlichtingeninformatie is over hem of haar, die kan leiden tot intrekking van de VGB. 

Zo nodig doet de UVO dan een hernieuwd onderzoek. Dat helpt de burgerluchtvaart veilig houden. Op termijn zal Automatisch Alerteren ook worden gebruikt bij andere veiligheidsonderzoeken.

Beleidsontwikkelingen UVO

Wetsvoorstel Wvo

Medio 2022 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo) in internet consultatie gegaan. Ook heeft de AIVD een uitvoeringstoets verricht. Daarbij zijn de gevolgen van de wetswijziging inzichtelijk gemaakt voor zowel de UVO als voor burgers, bedrijven en vakministers. De conclusies worden verwerkt in het wetsvoorstel.

Beëindiging van het mandaathouderschap met de Nationale Politie

Op 1 januari 2023 trad de nieuwe Politiewet in werking. Die geeft de politie de bevoegdheid eigen personeel te screenen (de Wet screening politieambtenaren en politie-externen). Dit betekent concreet dat voor een groot gedeelte van de huidige vertrouwensfuncties bij de politie, een 'betrouwbaarheidsonderzoek' wordt uitgevoerd door de Nationale Politie zelf. 

Voor de overgebleven vertrouwensfuncties voert de UVO deze uit. Mede daarom is in goed overleg besloten dat de mandaatverhouding tussen de Nationale Politie en de AIVD per 1 februari 2023 is beëindigd.
 
In 2022 stond de samenwerking tussen de AIVD en de Nationale Politie in het teken van de voorbereiding op het beëindigen van de mandaatverhouding en het inrichten van de nieuwe werkwijze rondom het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken. Ook heeft de Nationale Politie in afstemming met de AIVD de nieuwe aanwijsgronden opgesteld voor het vaststellen van vertrouwensfuncties bij de politie.

Toelichting bij onderstaande kengetallen veiligheidsonderzoeken

Er zijn drie categorieën voor veiligheidsonderzoeken, afhankelijk van de aard van de vertrouwensfunctie: het A-, B-, of C-onderzoek. Hoe meer schade een (kandidaat-) vertrouwensfunctionaris zou kunnen aanrichten aan de nationale veiligheid, hoe diepgaander het onderzoek. 

Een A-onderzoek is het meest diepgaand en wordt slechts ingesteld voor de meest kwetsbare vertrouwensfuncties. Na een positief afgerond onderzoek krijgt de kandidaat een verklaring van geen bezwaar.

De UVO rondde in 2022 gemiddeld 92,9 procent van de onderzoeken af binnen de wettelijke termijn van acht weken. Daarmee voldoet de UVO aan de gestelde norm van op of boven de 90 procent voor het op tijd verstrekken van vgb's.

Tabel: Kengetallen veiligheidsonderzoeken (inclusief mandaathouders)

Onderzoeken

Positieve besluiten

Negatieve besluiten

Totaal aantal besluiten

A-niveau door UVO 5.105 10 5.115
B-niveau door UVO 15.504 59 15.563
B-niveau door UVO, overgenomen van KMar en Nationale Politie  5.100 665 5.765
C-niveau door UVO 3.819 20 3.839

Totaal door UVO

29.528

754

30.282

B-niveau door KMar en Nationale Politie

41.061 0* 41.061

Totaal aantal onderzoeken

70.589

754

71.343

* De Nationale Politie en de KMar geven zelf geen negatieve besluiten af. Bij twijfel over een veiligheidsonderzoek op B-niveau dragen ze het onderzoek over aan de AIVD. Eventuele negatieve besluiten worden dan meegerekend bij de negatieve besluiten van de AIVD. Dat verklaart de 0 hier. 

Tabel: Afhandeling van bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures naar aanleiding van besluiten veiligheidsonderzoeken

             

Binnengekomen bezwaren

Beslissing op bezwaar

Beslissing op beroep

Beslissing op hoger beroep

Ongegrond

NVT 15 4 0

Gegrond

NVT 5 0 0

Niet-ontvankelijk

NVT 0 0 0

Ingetrokken

NVT 0 0 0

Totaal

39*

20

4

0

*Van de 39 bezwaarschriften zijn 11 afkomstig van KLM. Deze bezwaarschriften zien op de hoogte van de tarifering van de veiligheidsonderzoeken. Deze bezwaren zijn met wederzijdse toestemming aangehouden totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan op het hoger beroep dat loopt over dit onderwerp.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze aandachtsgebieden:

Of ga terug naar de overzichtspagina van het jaarverslag 2022.