Jaarplan 2016 AIVD naar de Tweede Kamer

Het gewelddadig jihadisme, de ontwikkelingen aan de randen van Europa en cyberdreiging blijven ook het komend jaar prioriteit binnen de onderzoeken van de AIVD. Dit staat in het jaarplan 2016 van de AIVD dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Beeld: ©iStockphoto

De brief over het jaarplan bevat alleen de hoofdlijnen. De precieze inhoud van het jaarplan is staatsgeheim. Deze wordt wel gedeeld met de parlementaire Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), waar de voorzitters van de gekozen fracties in de Tweede Kamer in zitten.

Net als in 2015 kijkt de AIVD ook in 2016 naar de gevolgen voor de nationale veiligheid van een ontwikkeling die dit jaar grote politieke en maatschappelijke belangstelling kende: de stroom migranten naar en binnen Europa. Deze raakt vooral aan de taken van de dienst op het gebied van het jihadistisch terrorisme, radicalisering, links- en rechts-extremisme en het onderzoek naar de werkelijke intenties van andere landen.

De eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Parallel daaraan vervult de AIVD het voorzitterschap van de Counter Terrorisme Group (CTG), een samenwerkingsverband van Europese inlichtingen- en veiligheidsdiensten op het terrein van contraterrorisme. Samenwerking binnen de EU is noodzaak om terroristische dreiging het hoofd te bieden. De AIVD wil tijdens zijn voorzitterschap inzetten op intensivering van die samenwerking.

Rapportages en verantwoording

Over de uitvoering van het jaarplan legt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op verschillende momenten verantwoording af. Hij doet dit onder andere in het openbaar in het jaarverslag van de AIVD in april en periodiek via gerubiceerde voortgangsrapportages naar de CIVD.