BVD vestigt aandacht op 'tegenkrachten' van integratie

Verschillende landen trachten allochtone bevolkingsgroepen in Nederland aan zich te binden of hun (politieke) activiteiten te controleren.

Dit gebeurt via moskeeën, politieke organisaties of inlichtingendiensten. Daardoor worden - bedoeld of onbedoeld - politieke tegenstellingen in Nederland aangewakkerd, hetgeen een negatieve invloed heeft op het integratieproces. Dat staat in het jaarverslag 2000 van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), dat minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Deze 'tegenkrachten' van het integratieproces vormen een belangrijk aandachtsgebied van de BVD. Tot de tegenkrachten rekent de BVD ook de activiteiten van autochtone extreem rechtse groeperingen en van anti-westerse politieke en religieuze organisaties.

Terrorisme

Het jaarverslag meldt dat de bestrijding van terrorisme hoog op de internationale politieke agenda staat. Er zijn echter geen aanwijzingen dat Nederland binnen afzienbare termijn doelwit zal worden van terroristische aanslagen. Toch is volgens de BVD alertheid geboden, want ook in Nederland zijn leden van internationale terroristische netwerken actief. Zo werden tijdens EK 2000 drie aanhangers van de Algerijnse islamitische strijdgroep GSPC aangehouden op verdenking van het voorbereiden van acties tegen het voetbaltoernooi. De bijdrage van de BVD op dit terrein wordt belicht in de publicatie 'Terrorisme aan het begin van de 21e eeuw', die tegelijk met het jaarverslag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Gewelddadig activisme

De BVD onderscheidt terrorisme van gewelddadig activisme. Het eerste richt zich op het maken van slachtoffers, het tweede op het toebrengen van (uitsluitend) materiële schade. Een voorbeeld van gewelddadig activisme dat in ons land veel voorkomt, is het dierenactivisme. Ook sommige Molukse acties namen gewelddadige vormen aan. De BVD meldt in dit verband dat de Molukse strijdgroep Maluku Warchild, die eind vorig jaar de verantwoordelijkheid opeiste voor verschillende aanslagen, in feite slechts uit een persoon bestaat.

Proliferatie

De BVD constateert dat landen als Irak, Iran, Syrië, Noord-Korea, maar ook India en Pakistan zelf massavernietigingswapens willen produceren. Deze landen streven naar de ontwikkeling of uitbreiding van hun productiecapaciteit op het gebied van ballistische raketten en nucleaire, chemische of biologische wapens. De BVD tracht door onderzoek en informatieverstrekking te voorkomen dat Nederlandse bedrijven betrokken raken bij de proliferatie van massavernietigingswapens.

Kwetsbaarheid ICT

De samenleving wordt steeds meer afhankelijk van informatie- en communicatietechnologie (ICT). De gevolgen van bijvoorbeeld de verspreiding van virussen laten zien hoe kwetsbaar ICT is. De BVD houdt rekening met de mogelijkheid dat verstoringen van vitale infrastructuren en het binnendringen in gevoelige gegevensbestanden vaker zullen optreden. Ook bestaat de mogelijkheid van het grootschalig, onbevoegd afluisteren van telecommunicatie. De BVD besteedt steeds meer aandacht aan dit beveiligingsvraagstuk. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het opzetten van publiek-private samenwerking om beveiligingsproducten te certificeren. Daarbij wordt aangesloten bij een internationale standaard.